องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ธรรมาภิบาล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายมนหน่วยงานอบต.นาแขม [ 30 มี.ค. 2565 ]2
2 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]42
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปี พ.ศ. 2564) [ 22 มี.ค. 2565 ]29
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]32
5 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]27
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]22
7 ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจําปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]22
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]24
9 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 22 มี.ค. 2565 ]22
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]21
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน และ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 4 พ.ค. 2564 ]2
12 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]2
13 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]64
14 มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]60
15 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม [ 29 พ.ค. 2563 ]62
16 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]61
17 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ [ 3 ม.ค. 2563 ]69
18 โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างจิตสำนึก [ 20 ธ.ค. 2562 ]63
19 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]63
20 ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร [ 21 พ.ค. 2562 ]63
 
หน้า 1|2