องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
อำนาจหน้าที่
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
รายงาน
 
รายงานการประชุม
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม
คู่มือสำหรับประชาชน
ภาษี
การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาแขม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประกาศ
ศูนย์บริการร่วม อบต.นาแขม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ธรรมาภิบาล
เลือกตั้ง
คำสั่งรักษาราชการแทน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พศ.2564
       กองคลัง อบต.นาแขม ขอประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พศ.2564 
 
  ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภ...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การ...
  โครงการส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หร...
  โครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้แ...
  โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การลด ละ เลิก การใช้...
  โครงการประเพณีแห่ปราสาทผึ้งอำเภอกบินทร์บุรีครั้งที...
  การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
  โครงการทำบุญตักบาตรและเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ป...
  โครงการฝึกอาชีพ (การทำน้ำยาอเนกประสงค์)
  โครงการ/งานก่อสร้างจัดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร....