วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
จ้างจัดเตรียมสถานที่ติดตั้งเต็นท์,ติดตั้งไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง พร้อมจัดเก็บบริเวณด้านหน้าและเต็นท์จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มน้ำแข็งและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาฝ่ายปกครองและตำรวจ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เข้าประจำจุดบริการและประชาชนที่สัญจรไปมา ตามโครงการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองมันปลา จำนวน ๑๗ วันทำการ จำนวนเด็ก ๒๙ คนๆละ ๒๐.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๔ ของศูนยืพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองมันปลา จำนวนเด็ก ๕ คนๆละ ๒๐.-บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าอุดม จำนวนเด็ก ๒๕ คนๆละ ๒๕.- บาท จำนวน ๑๗ วันทำการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ จำนวนเด็ก ๒๙ คนๆละ ๒๐.- บาท จำนวน ๑๗ วันทำการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๙,๘๖๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) สว่านไฟฟ้าไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) ไม้สตาฟอลูมิเนียม แบบชัก ขนาด 7 เมตร จำนวน 1 อัน รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง