วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัล มอบให้เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาค่ารับรองผู้มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานสพฐ. 4 แห่ง ในเขตองค์การบริหารสส่วนตำบลนาแขม เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 จำนวน 65 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าประจำจุดและข้างถนน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จำนวน 7 วันๆละ 1,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเปลี่ยนวัสดุกรองของระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 27 รายการ รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง