วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เส้นจากหมู่ที่ 10 ไป หมู่ที่ 8 ระยะทาง 238 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เส้นทางข้างวัดศรีสวัสดิ์ ถึงบ้านนางบุญมี ล้วนศรี ยาว 238 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 952 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ เส้นบ้านนายประสิทธิ์ ประจันทะ ถึงบ้านนายทวี คูณค้ำ ยาว 130 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง เส้นจากบริเวณบ้านสำโรงไปสถานีสูบน้ำ ยาว 238 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 952 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง เส้นที่นานายวิชัย เรืองยง ถึงโรงงานย่งไทย ยาว 50 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เส้นบ้านนางลำดวน สุพลี ถึงบ้านนางเกศมณี จัดดา ยาว 238 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) เครื่องเจาะคอนกรีต ชนิดคอริ่ง (Coring) พร้อมหัวเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) เครื่องตัดคอนกรีต ใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า รองรับเชื้อเพลิงประเภทเบนซิน ถังน้ำมัน มีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลิตร ใบเจาะขนาด 16 - 20 นิ้ว และมีคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) พัดลมแบบติดพนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัวๆละ 934.58 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 392.52 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง