วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) รถยนต์ฉุกเฉิน กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บน 967 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53--0002 โดยการเปลี่ยนยาง จำนวน 4 เส้นๆละ 3,290 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 921.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อผ้าซับในสีเหลืองและผ้าซับในสีขาว ขนาด 45 นิ้ว ยาว 60 หลา สีละ 3 ม้วนๆละ 1,900 บาท งานรัฐพิธีประดับสถานที่หน่วยงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาดดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างตัดสติ๊กเกอร์ติดรถกู้ชีพพร้อมติดตั้ง สติ๊กเกอร์ 3M สะท้อนแสงรอบคัน จำนวน 1 ชุด ให้กับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บน 967 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นาแขม จำนวน 3 ศูนย์ ประจำปี 2563 รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์) จำนวน 33 รายการ รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าอุดม) จำนวน 21 รายการ รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองมันปลา) จำนวน 16 รายการ รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง