องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
ธรรมาภิบาล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]
2 มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]
3 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม [ 29 พ.ค. 2563 ]
4 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]
5 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ [ 3 ม.ค. 2563 ]
6 โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างจิตสำนึก [ 20 ธ.ค. 2562 ]
7 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]
8 ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร [ 21 พ.ค. 2562 ]
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) [ 7 ก.พ. 2562 ]
10 ประมวลจริยธรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]