องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


ประกาศ เรื่อง การรายงานแสดงผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง การรายงานแสดงผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
*******************************************
                        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยการคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมกรมปกครองท้องถิ่นกำหนด
 
สามารถดาวน์โฟลดไฟล์ได้ที่นี้ค่ะ mail


    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การรายงานแสดงผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ