องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
*************************************************************

 
                    ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และนายอำเภอกบินทร์บุรี ได้อนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 87 วรรคสาม แห่ง พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  เมื่อวันที่29 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น
 
สามารถดาวนโหลดไฟล์ได้ที่นี้ค่ะ mail


    เอกสารประกอบ

ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ