องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
--------------------------------------------------
                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้เสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ครั้งที่1/2561 นั้น

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ค่ะ mail


    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ