องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
---------------------------------------------------
          ตามที่ รัฐบาลมนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีสัญชาติไทย และอยู่ใน
ครัวเรือนยากจนและครอบครัวที่เสี่ยงต่อความยากจน ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561รายละ 300 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมระยะเวลา 36 เดือน และเด็กที่เกิดระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2560 และมาลงทะเบียนหลังวันที่ 30 กันยายน 2560 รายละ 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน ตั้งแต่ วันที่ลงทะเบียน จนเด็กอายุครบ 3 ปีนั้น
         อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรัยสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์รับงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหากมีผู้คัดค้านขอให้ แจ้งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
        ทั้งนี้ผู้ขอสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากนำสูติบัตรของเด็ก
มายื่นเพื่อแสดงว่าเด็กเกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560 และ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ค๊ะ mail


    เอกสารประกอบ ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ