องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


ประกาศ การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1
..............................................
                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบหาวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น
                    องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ดังกล่าวเป็นไปด้วยเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว 

สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ ณ. ที่นี้ mail
no
no
no
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศ การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ