องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่


อำนาจหน้าที่

    รายละเอียดข่าว

อำนาจหน้าที่


ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  (มาตรา 67 (1))

(2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  (มาตรา 68 (1))

(3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  (มาตรา 38 (2))

(4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  (มาตรา 68 (3))

(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ  (มาตรา  16 (4))

(6) การสาธารณูปการ  (มาตรา  16 (5))

  
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  (มาตรา  67 (6))

(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา 67 (3))

(3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))

(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))

(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  (มาตรา 16 (2))

(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5))

(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  (มาตรา 16 (9))


ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา 67 (4))

(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  (มาตรา 68 (8))

(3) การผังเมือง  (มาตรา 68 (13))

(4) จัดให้มีที่จอดรถ  (มาตรา 16 (3))

(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา 16 (17))

(6) การควบคุมอาคาร  (มาตรา 16 (28))

 
ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  68 (6))

(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์  (มาตรา 68 (5))

(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา 68 (7))

(4) ให้มีตลาด  (มาตรา  68 (10))

(5) การท่องเที่ยว  (มาตรา 68 (12))

(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช  (มาตรา 68 (11))

(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา 16 (6))

(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  16 (7))

 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

(1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา 67 (7))

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))

(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  (มาตรา 17 (12))


ด้านการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))

(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))

(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา17 (18))


ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

(1) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานราชการอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))

(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))

(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 67 (9)) 8

 

(5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16))    เอกสารประกอบ อำนาจหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ส.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ