องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาแขม
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 8 มี.ค. 2564 ]182
2 มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด [ 29 ก.ย. 2563 ]188
3 มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี [ 28 ก.ย. 2563 ]233
4 มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ [ 23 ก.ย. 2563 ]178
5 มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง [ 22 ก.ย. 2563 ]176
6 มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน [ 21 ก.ย. 2563 ]461
7 มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ [ 18 ก.ย. 2563 ]1712
8 มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) [ 17 ก.ย. 2563 ]241
9 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว [ 16 ก.ย. 2563 ]212
10 มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง [ 15 ก.ย. 2563 ]189
11 มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ [ 14 ก.ย. 2563 ]187
12 มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน [ 11 ก.ย. 2563 ]188
13 มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน [ 10 ก.ย. 2563 ]233
14 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]183
15 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]225
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]185
17 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ก.ย. 2563 ]176
18 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]247
19 มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด [ 17 ส.ค. 2563 ]182
20 มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี [ 13 ส.ค. 2563 ]194
 
หน้า 1|2