องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การเมืองการปกครอง

 
ขตการปกครอง ตำบลนาแขม มีการปกครองแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
 
 
1.
บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 1 ผู้ปกครองดูแล นายสำราญ ทองโบราณ ผู้ใหญ่บ้าน
 
2.
บ้านวังห้าง หมู่ที่ 2 ผู้ปกครองดูแล นางสาวโร่งแจ้ง
หริรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
 
3.
บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ผู้ปกครองดูแล นายประยูร มีห่อขาว ผู้ใหญ่บ้าน
 
4.
บ้านโนนมะง่อง หมู่ที่ 4 ผู้ปกครองดูแล นายสุดใจ ดวงสีทา ผู้ใหญ่บ้าน
 
5.
บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ผู้ปกครองดูแล นายชัยวัฒน์ อานงอน ผู้ใหญ่บ้าน
 
6.
บ้านนาแขม หมู่ที่ 6 ผู้ปกครองดูแล นายทองมี ฟื้นฟ้า ผู้ใหญ่บ้าน
 
7.
บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 7 ผู้ปกครองดูแล นายประเสริฐ นากำแพง กำนันตำบลนาแขม
 
8.
บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 8 ผู้ปกครองดูแล นายผจญ ครั่งฝา ผู้ใหญ่บ้าน
 
9.
บ้านท่าอุดม หมู่ที่ 9 ผู้ปกครองดูแล นายอาคม เหมกุล ผู้ใหญ่บ้าน
 
10.
บ้านโนนเกาะลอ หมู่ที่ 10 ผู้ปกครองดูแล นายอาคม เรืองหนองยาง ผู้ใหญ่บ้าน
 
11.
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ผู้ปกครองดูแล นายจุมพล พรมชัยยา
ผู้ใหญ่บ้าน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-
วัด จำนวน 6 แห่ง
-
สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
-
โบสถ์ จำนวน - แห่ง
-
มัสยิส จำนวน - แห่ง
 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตำบลนาแขมมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญและสืบทอดกันมา คือ
 
-
งานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ที่หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน
 
-
งานก่อพระเจดีย์ทราย เทศกาลสงกรานต์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน
 
การสาธารณสุข
 
-
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
-
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   100%  
 
สวัสดิการสังคม  
 
-
ผู้สูงอายุ จำนวน 454 คน
 
-
ผู้พิการ จำนวน 64 คน
 
-
ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 2 คน
   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
-
ศูนย์บริการประชาชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาแขม
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign