องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ
 

การประกอบอาชีพ  แบ่งได้ดังนี้

 
 

1.

การเกษตรกรรม
 

2.

เลี้ยงสัตว์
 

3.

ค้าขาย
 

4.

รับจ้างขายแรงงานทั่วไป
 

5.

ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 

การเกษตรกรรม

              อาชีพหลักของประชากรในตำบลนาแขมส่วนใหญ่ คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร 780 ครัวเรือน จาก ครัวเรือน ทั้งหมด 1,119 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.70 มีพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 13,572 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.77 ของพื้นที่ทั้งตำบล

 

 
การปศุสัตว์
               ไม่มีการทำฟาร์มขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะทำการเลี้ยงสัตว์รายเล็กรายน้อยเพื่อบริโภคในครัวเรือน
 

 
สถานประกอบการ

อุตสาหกรรม

              มีโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง และส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมประเภทแปรรูปผลผลิต และอุตสาหกรรมในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก อาทิเช่น โรงงานผลิตไม้หอม จำนวน 1 แห่ง โรงงานผลิตยางรถยนต์ จำนวน 1 แห่ง โรงงานผลิตถังพลาสติก จำนวน 1 แห่ง โรงงานผลิตรองเท้า จำนวน 1 แห่ง โรงเลี่ยงสัตว์ (ฟาร์มไก่) จำนวน 1 แห่ง โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง        

 

 

หน่วยธุรกิจ

                 ร้านค้าปลีก จำนวน 50 แห่ง ร้านรับซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง ห้องเช่า จำนวน 4 แห่ง ร้านเสริมสวย จำนวน 2 แห่ง ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 1 แห่ง ร้านอาหาร จำนวน 9 แห่ง ร้านขายรถมือสอง จำนวน 1 แห่ง ร้านเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 1 แห่ง ร้านเย็บผ้า จำนวน 1 แห่ง ร้านล้างอัดฉีดรถ จำนวน 1 แห่ง
              
 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign