องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ถนนสายสระดู่ - สะพานหิน ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ตำบลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกบินทร์บุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 54 กิโลเมตร  มีพื้นที่รวม 48.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,312.50 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล และอำเภอใกล้เคียงดังนี้
  
 
ทิศเหนือ
ติดต่อตำบลสำพันตาและตำบลสะพานหิน 
อำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศใต้
ติดต่อตำบลกบินทร์
อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อตำบลเมืองเก่า
อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อตำบลนนทรี
อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
 
ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีเนินดินสูงเป็นบางแห่ง และพื้นที่หลายหมู่บ้านอยู่ติดแม่น้ำ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง 

 

ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตำบลนาแขม ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม หลายหมู่บ้านอยู่ติดแม่น้ำ ทำให้ในฤดูฝนมีฝนตกมากเกิดสภาพน้ำท่วมหลายพื้นที่ทำให้ผลผลิตและบ้านเรือนประชากรเสียหาย บางปีฝนทิ้งช่วงทำให้พื้นที่ทำการเกษตรแห้งแล้งไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร ในฤดูหนาวมีอากาศค่อนข้างหนาว และมีอากาศร้อนแห้งแล้งในฤดูแล้ง
 
รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของ ตำบลนาแขม
ข้อมูลของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ตำบล / หมู่บ้าน
บ้านปกติ
ชาย
หญิง
รวม
ตำบลนาแขม
1,693
2,527
2,493
5,020.00
   หมู่ที่ 1 หนองเอี่ยน
343 322 322 644.00
   หมู่ที่ 2 วังห้าง 62 112 132 244.00
   หมู่ที่ 3 หนองมันปลา 162 299 289 588.00
   หมู่ที่ 4 โนนมะง่อง 177 316 342 658.00
   หมู่ที่ 5 สำโรง 100 166 158 324.00
   หมู่ที่ 6 นาแขม 133 208 190 398.00
   หมู่ที่ 7 โนนกลาง 93
170 149 319.00
   หมู่ที่ 8 ตลิ่งชัน 116 167 169 336.00
   หมู่ที่ 9 ท่าอุดม 245
384 358 742.00
   หมู่ที่ 10 โนนเกาะลอ 116 176 183 359.00
   หมู่ที่ 11 หนองแสง 146 207 201
408.00

 

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign