องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 วิสัยทัศน์การพัฒนา

“คุุณภาพชีวิตดี ประเพณีเด่น เน้นการมีส่วนร่วม แหล่งรวมเกษตรอินทรีย์"

พันธกิจที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
               มุ่งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
พันธกิจที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
               มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย รวมทั้งการส่งเสริมการเกษตรกรรม การลงทุน การตลาด และพาณิชยกรรม
 
พันธกิจที่ 3 ด้านพัฒนาสังคม
               มุ่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการ การสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาการกีฬา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การอนุรักษ์และการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พันธกิจที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               มุ่งสร้างจิตสำนึก เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
               มุ่งพัฒนาบุคลากร ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอน/กระบวนการให้บริการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

 

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign