องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม


นางสาวบังอร แก้วอุดทา
นักวิเคาระห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวอรุณศรี มะลัยทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวเดือนเพ็ญ ขันดงลิง
นางสาวอุบล พูลจวง
ครู คศ.2
ครู คศ.2

นางสาวกนกพร  วรจิต
นางลักขณา ภิพัชรวรโชติ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็ก ( ผู้มีทักษะ )
 
นางสาวพัชนี  เคนสมศรี นางสาวรัตนาภรณ์ เจียมจักร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวขวัญจิรา แก้วเคน -ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign