องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
กองคลัง

นางธนัชพร รอดจากเข็ญ
นักวิชาการพัสดุ
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองคลัง
นางธนัชพร รอดจากเข็ญ นางธนัชพร รอดจากเข็ญ นางสาวชนกานต์  แก้วลอยฟ้า
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

 - ว่าง -
-ว่าง-
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฐิติกานต์  อรัญญะ
นางสาวปิลันธนา  ขันเคน นางสาววรางคนา  ติ๊บน้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 
  นางสาวอรทัย เจริญแก้ว
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign