องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
สำนักปลัด

นายโกศล  จารุเกียรติกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 096-941-5998
นายโกศล  จารุเกียรติกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบังอร แก้วอุดทา
ว่าง
นางสาวณิชกมล โอโลรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายกรกช  อุปนันท์
ว่าง ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรปฎิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน)
จ.ส.ต.ยุทธกิจ เผือกตันเหลา
นางสาวภรณ์รพัชร์ โชคธนจิราวัชร นายสมบัติ สมมิตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถ
รถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 
นางสาวศรัณยา ประจวบลาภ นางสาวนิชาภา กำชา นางสุกัญญา มณีเสวตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล แม่บ้าน
 
  

 นายบรรดิษฐ์ พูลจวง
นายอภิสิทธิ์ พูลจวง นายธนกร ครั่งฝา
 พนักงานขับรถ
(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
พนักงานประจำ
(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
พนักงานขับรถ
(รถยนต์ส่วนกลาง) 1
 

 
นายภาณุวัฒน์  ประจวบลาภ
นายสมเกียรติ ตันเที่ยง  นางมลิวัลย์ เคนเหลา
พนักงานขับรถ
(รถยนต์ส่วนกลาง) 2
 คนงานทั่วไป
(บุคลากรชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น)
  คนงานทั่วไป
 
     


     


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign