องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบลนาแขม (หลักสูตรการทำหมอนดาวเพื่อสุขภาพ) ประจำปี พ.ศ.2566


  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายบัญญัติ  พรมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ 

  ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของผู้พิการหรือคนดูแลคนพิการตำบลนาแขม

  (หลักสูตรการทำหมอนดาวเพื่อสุขภาพ) ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ ให้กับผู้พิการ คนดูแลคนพิการ

  หรือประชาชน ตำบลนาแขมที่สนใจ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมีกิจกรรมเสริมที่มีประโยชน์ เพื่อสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม

  โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และยังเป็นอีกหนึ่งในการเพิ่มรายได้สู่ครอบครัว

  ส่งผลให้เกิดเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อันเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยังยืน

2024-03-20
     No Gift Policy
2023-12-01
2023-11-29
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-01
2023-07-27
2023-07-24