องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาแขม รว่มกันดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาแขม

2022-09-20
2022-03-18
2021-10-30
2021-10-27
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-26