องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ครั้งที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ครั้งที่ 3
--------------------------------

 
                      องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้เสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ครั้งที่ 3 ขององค์การบยริหารส่วนตำบลนาแขม ซึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีมติเห็นชอบปรังปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ครั้งที่ 3 ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ไปแล้วนั้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ค่ะmail


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2559