องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


 


โครงการปรับปรุงภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ รายนายเสน่ห์ ทะวงษ์


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมกับภาคเอกชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาแขม สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียน ดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย โดยการสรา้งบ้านให้แก่ผู้ยากไร้รายนายเสน่ห์ ทะววงค์  หมู่ที่ 5 ตำบลนาแขม