องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


 


รางวัลชนะเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร


“ปิดตำบล 3 เดือน นาแขมอยู่ได้”
ขอแสดงความยินดีกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยการสนับสนุนการขับเคลื่อนโดยนายเชาวรินทร์ อินทรปัญญา ปลัด อบต.นาแขม ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.นาแขม และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาชิกองค์กรชุมชน ต.นาแขม กลุ่มปลูกไผ่บ้านหนองแสง ผู้นำต้นแบบโคกหนองนาโมเดลบ้านหนองแสง ประธานกลุ่มสตรี ต.นาแขม และพี่น้องประชาชน ต.นาแขมทุกท่าน กับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี ภายใต้การบริหารงานโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย