องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


 


ตรวจเยี่ยมการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว บ้านหนองแสง ตำบลนาแขม


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี ติดตามตรวจเยี่ยมการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว บ้านหนองแสง ตำบลนาแขม
วันที่ 19 มกราคม 2564 นางปิยะพร วงศ์บุญชู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
โดยการติดตามการเพาะต้นกล้าผักสวนครัวพร้อมรับมอบต้นกล้า ที่บ้านหนูนิดโคกหนองนา โดยนางนิตยา สอนหัด ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อเตรียมส่งต่อให้กับครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี ได้นำไปปลูกในบริเวณบ้านเพื่อสร้างแหล่งอาหาร ซึ่งนำไปสู่การลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก และลดรายจ่ายด้านอาหารอย่างยั่งยืน
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
#ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม