ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี

  โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567

  ลงนาม MOU โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

  โครงการรณรงค์ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566