วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
จ้างโต๊ะ,เก้าอี้,เต็นท์ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันท่าอุดมสมบูรณาราม (วัดห้วยน้ำอู้) ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันท่าอุดมสมบูรณาราม (วัดห้วยน้ำอู้) ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายเส้นหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม รหัสสายทาง ปจ.ถ.31-047 (ช่วงบ้านสำโรง ถึงหมู่ที่ 6 บ้านนาแขม) หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง ตำบลนาแขม จำนวน 2 ช่วง กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2567
จ้างจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้าง ไฟแสงสว่างจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 11 ? 17 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0020 คือ ซ่อมแซมระบบปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 410-6310006-00006 จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที.ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน สพฐ.3 แห่ง โรงเรียนบ้านท่าทุดม , โรงเรียนบ้านหนองมันปลา , โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ นมปิดเทอม 2/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567 จำนวนนักเรียน 312 คน เป็นเวลา 30 วัน จำนวน 9,3620 กล่องๆละ8.13 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง สังกัด อบต.นาแขม (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คนเป็นเวลา 30 วัน จำนวน 1,830 กล่องๆละ 8.13 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง