วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าอุดม ความยาวรวม 170 เมตร มีประตูสแตนเลส ยาว 5 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง เส้นหลังบ้านนายจันทร์ ทาระเวก ระยะทางยาว 38.00 เมตร กว้าง 2.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 95 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาก่อสร้างตามที่ อบต.นาแขม กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญพร้อมติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร และติดตั้งถังกรองน้ำประปา (บาดาล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาก่อสร้างที่ อบต.นาแขมกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญพร้อมติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ บ้านนาแขม ความจุ ลูกบาศก์เมตร สูง เมตร และติดตั้งถังกรองน้ำประปา (บาดาล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาก่อสร้างที่ อบต.นาแขมกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0024 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 6174 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003 คือเปลี่ยนกระจกหน้ารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ระยะทางยาว 30 เมตร กว้าง 23 เมตร และ ระยะทางยาว 8 เมตร กว้าง 7.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 6174 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003 คือ เปลี่ยนกระจกหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง