วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน สพฐ. 4 แห่ง นมเทอม 2/2564เดือนมกราคม- มีนาคม 2565 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 304 คน เป็นเวลา 58 วัน จำนวน 17,632 กล่องๆละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำเดือนมกราคม- มีนาคม 2565 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน เป็นเวลา 58 วันๆละ 3,190 กล่องๆละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๒๐ คนๆละ ๒๑.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐.๐๐.- บาท (-แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๗ คนๆละ ๒๑.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (-สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๒๘ คนๆละ ๒๑.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๖๐.๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ Toyota/hilux vigo-d หมายเลขทะเบียน กฉ 6174 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003 จำนวน 1 รายการ คือ เปลี่ยนกระจกหน้า 2 ชั้น พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงหน้าเต็มและรอบคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่อง Printer Canon MP287 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๒๘ คนๆละ ๒๑.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๖๐.๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๗ คนๆละ ๒๑.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๒,๙๔๐.๐๐.- (-สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวนเด็ก ๒๐ คนๆละ ๒๑.- บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐.๐๐.- (-แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง