วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างดำเนินการวางท่อระบายนำ้ พร้อมบ่อพัก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเหตุ (น้ำท่วมขัง) หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เหตุน้ำท่วมขัง (สำนักปลัด) บริเวณหน้านายบ้านเจด็จ ขามาลา หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาลสติกทรงกระบอก พร้อมฝาเปิด-ปิด แบบเกลียว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร สีน้ำเงิน จำนวน 36 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา เส้นจากบ้านนายทองใบ ถึงบ้านนายสมเกียรติ ค้ำจุล ระยะทางยาว 60 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอฯ ประจำปีงบประมาณ 2565) จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล รายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อ ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์,เสาธง เหล็กและลวดเตรียมรับเสด็จฯทูลกระหม่่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 12- 13 กันยายน 2565 จำนวน 4 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเข้าเล่มกระดูกงูร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 เล่มๆละ 70 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง