องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
อำนาจหน้าที่
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
รายงาน
 
รายงานการประชุม
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม
คู่มือสำหรับประชาชน
ภาษี
การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาแขม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประกาศ
ศูนย์บริการร่วม อบต.นาแขม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ธรรมาภิบาล
เลือกตั้ง
คำสั่งรักษาราชการแทน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
 
นายเชาวรินทร์ อินทรปัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
นายกรกช อุปนันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบังอร แก้วอุดทา
ว่าง
นางสาวณิชกมล โอโลรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายกรกช  อุปนันท์
ว่าง ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรปฎิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน)
จ.ส.ต.ยุทธกิจ เผือกตันเหลา
นางสาวภรณ์รพัชร์ โชคธนจิราวัชร นายสมบัติ สมมิตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถ
รถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 
นางสาวศรัณยา ประจวบลาภ นางสาวนิชาภา กำชา นางสุกัญญา มณีเสวตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล แม่บ้าน
 
  

 นายบรรดิษฐ์ พูลจวง
นายอภิสิทธิ์ พูลจวง นายธนกร ครั่งฝา
 พนักงานขับรถ
(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
พนักงานประจำ
(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
พนักงานขับรถ
(รถยนต์ส่วนกลาง) 1
 

 
นายภาณุวัฒน์  ประจวบลาภ
นายสมเกียรติ ตันเที่ยง  นางมลิวัลย์ เคนเหลา
พนักงานขับรถ
(รถยนต์ส่วนกลาง) 2
 คนงานทั่วไป
(บุคลากรชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น)
  คนงานทั่วไป