องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
อำนาจหน้าที่
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
รายงาน
 
รายงานการประชุม
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม
คู่มือสำหรับประชาชน
ภาษี
การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาแขม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประกาศ
ศูนย์บริการร่วม อบต.นาแขม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ธรรมาภิบาล
เลือกตั้ง
คำสั่งรักษาราชการแทน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา
 
 
“คุุณภาพชีวิตดี ประเพณีเด่น เน้นการมีส่วนร่วม แหล่งรวมเกษตรอินทรีย์"
 
         พันธกิจ
 
 
พันธกิจที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
               มุ่งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
พันธกิจที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
               มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย รวมทั้งการส่งเสริมการเกษตรกรรม การลงทุน การตลาด และพาณิชยกรรม
พันธกิจที่ 3 ด้านพัฒนาสังคม
               มุ่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการ การสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาการกีฬา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การอนุรักษ์และการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               มุ่งสร้างจิตสำนึก เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
               มุ่งพัฒนาบุคลากร ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอน/กระบวนการให้บริการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น