องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


 


โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส (อาชีพช่างตัดผม)


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลนาแขม ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส (อาชีพช่างตัดผม) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาสมีทักษะในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว   โดยจะจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 6 – 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี