องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


 


โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง


รวมพลังผู้นำ ต.นาแขม ขับเคลื่อนศักยภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง
นางปิยะพร  วงศ์บุญชู  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนิน “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” อ.กบินทร์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการในชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน ในการนี้ นายนนทวัฒน์  โพธิ์ขาว  ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้ โดยมีนายธรรมรัฏฐ์  งามแสง  ปลัดอำเภอ  รักษาราชการแทนนายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม อบต.นาแขม วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 09.30 น.
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565